MEDISCHE FITNESS

Bij de start van het medisch fitness programma wordt uw conditieniveau bepaald door een ervaren fysiotherapeut. Uw trainingsprogramma wordt op basis daarvan samengesteld. U traint onder voortdurende begeleiding, zodat er altijd evaluatie en controle plaatsvindt.

Hieronder vindt u een overzicht van de lestijden en algemene voorwaarden van de Medische Fitness bij de FysioPlus locatie De Mirandabad. Voor een overzicht van de tarieven, klik hier.


Online direct uw eerste afspraak inplannen!

Komt u voor de eerste keer? Of voor behandeling van een nieuwe klacht? Vul dan ons formulier in of WhatsApp met ons team via de button rechts onderin. Er wordt spoedig contact met u opgenomen.


Afspraak maken

Starttijden fitness-uren

Locatie De Mirandabad

Locatie De Oostoever/Sloterplas

Wilt u zich aanmelden of van dag/tijdstip wisselen? Informeer dan eerst op welke fitness-uren er plaats is. Er is een maximum aantal deelnemers per uur.

Alle specialismen onder één dak


Bij alle drie de Amsterdamse praktijken van FysioPlus, bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit fysiotherapie en zorg. Altijd éxtra aandacht voor u, de cliënt. Altijd de juiste behandelmethode volgens de nieuwste medische inzichten. Altijd de juiste specialistische vakkennis en vaardigheden, omdat FysioPlus is aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties. Alle fysiotherapeuten van FysioPlus zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register. Dit houdt in dat zij voldoen aan alle (bij-) scholingseisen gesteld door de beroepsgroep fysiotherapie (KNGF).

 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie)
 • NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg)
 • NVFB (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek)
 • NVMT (Nederlande Vereniging Manuele Therapie)
 • NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)
FysioPlus wordt beoordeeld met een 9,2!

Reviews van patienten


Zeer bekwaam, rustig en professioneel. Veilig gevoel ondanks coronatijd. Positief is de benadering en vooral het geweldige resultaat!

Inschrijven of een vervolgafspraak inplannen?

Direct online uw afspraak inplannen


Bij FysioPlus kunt u veelal binnen 24 uur terecht, zelfs in de avonden en op zaterdag (m.u.v. zon- en feestdagen). Wilt u direct een afspraak maken? Belt u dan met: 020 – 679 44 97. Raadpleeg de What’s App functie of maak direct online een afspraak via onderstaand formulier.


  Voornaam:

  Uw achternaam: *

  Uw e-mailadres: *

  Uw telefoonnummer: *

  Selecteer voorkeur afspraakdatum: *

  Toelichting of omschrijving

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Selecteer afspraakdatum: *

  Vervolgafspraak bij:

  Maak een keuze: *

  Selecteer afspraakdatum: *


     Openingstijden


  Maandag
  8:00 – 22:00 uur
  Dinsdag
  8:00 – 22:00 uur
  Woensdag
  8:00 – 22:00 uur
  Donderdag
  8:00 – 22:00 uur
  Vrijdag
  8:00 – 22:00 uur
  Zaterdag
  9:00 – 12:20 uur
  Zondag
  Gesloten


  Locaties


  FysioPlus de Wolkenkrabber
  Deltastraat 2, 1078PC Amsterdam (Zuid)


  FysioPlus De Mirandabad
  De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam (Zuid)


  FysioPlus Oostoever Sloterplas
  Bonnefantenstraat 8,
  1064 PN Amsterdam (West)  Algemene voorwaarden Medische Fitness FysioPlus

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van FysioPlus en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen FysioPlus en het Lid.

  1. Algemeen

  FysioPlus is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. FysioPlus zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door FysioPlus te zijn ontvangen.

  2. Privacy

  FysioPlus verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

  3. Lidmaatschap

  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Betaling vindt plaats per kwartaal. De contributie dient voor het begin van de volgende periode te worden voldaan. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende locatie opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

  3.1. Niet gevolgde lessen kunnen alleen in dezelfde periode ingehaald worden.

  3.2. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van FysioPlus – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van tien kilometer van FysioPlus.

  3.3. FysioPlus mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
  a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  c. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

  4. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

  In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van FysioPlus het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van FysioPlus – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

  5. Openingstijden

  FysioPlus is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. FysioPlus is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Bij (tijdelijke) vermindering van het aantal deelnemers, tijdens b.v. de zomerperiode, kan het aantal lesuren aangepast worden.

  6. Klachten en Informatieverplichting

  Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid dienen direkt en schriftelijk te worden doorgegeven.

  7. Aansprakelijkheid

  Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch FysioPlus, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de locatie.

  7.1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts voordat zij een trainingsprogramma starten.

  8. Huisreglement

  Het Lid is bekend met de door FysioPlus gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig bij FysioPlus en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

  8.1. FysioPlus kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

  8.2. U dient in de sportzaal sportschoenen te dragen, waarmee u niet buiten gelopen heeft. Tevens heeft u om hygiënische redenen een handdoek nodig voor het gebruik op de toestellen.

  9. Slotbepalingen

  Op alle door FysioPlus gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

  FysioPlus, fysiotherapie met éxtra aandacht voor uw klacht


  Sportfysiotherapie

  Herstel tijdens of na een sportblessure? De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in sportblessures.


  Naar de pagina

  Herstel na operatie

  Orthopedische fysiotherapie behelst het hele traject van fysiotherapeutische begeleiding voor en na uw operatie.


  Naar de pagina

  Herstel bij kanker

  Zit u in een behandeltraject voor kanker of heeft u juist een traject afgerond? FysioPlus biedt u een gespecialiseerd trainingsprogramma onder begeleiding van daarvoor opgeleide fysiotherapeuten.


  Naar de pagina

  Copyright door FysioPlus 2024. Alle rechten voorbehouden.